MPROVE.WORK

Mprove.work begeleidt de medewerker en zijn leidinggevende naar verbetering.
Makkelijk, transparant en effectief op basis van gelijkwaardigheid.

 

null

 


Het dilemma van onvoldoende functioneren

 

Snel handelen

Mprove.work betekent winst voor werkgever én medewerker

Verbluffend resultaat

Wat te doen als een medewerker onvoldoende functioneert? Alleen maar mededelen wat onvoldoende wordt beoordeeld is niet genoeg. Er moeten gesprekken worden gevoerd om het zo concreet mogelijk te maken en er moet een verbeterplan worden uitgevoerd. Alle informatie hierover is algemeen beschikbaar en elke HR-afdeling beschikt over de benodigde ervaring. Kortom, iedereen weet hoe je moet handelen bij onvoldoende functioneren. Toch pakken de leidinggevende en de medewerker die situatie meestal verkeerd aan, waardoor het verbeterdoel niet wordt bereikt. Wat overblijft zijn wederzijdse frustraties, emoties en productiviteitsverlies. Hierdoor ontstaat verstoring van de werksfeer, ziekteverzuim wegens psychische klachten, conflicten en hoge kosten.

 

Hoe langer wordt gewacht met ingrijpen, hoe moeilijker het wordt om de situatie te herstellen.

 

Toepassing van Mprove.work betekent voor de werkgever herstel van productiviteit en reductie van verzuim-, vertrek- en wervingskosten.
De winst voor de medewerker is dat wordt geïnvesteerd om zijn talenten beter te benutten, dat hij een objectieve en eerlijke kans krijgt  om zijn baan te behouden die zijn coach hem helpt te benutten.  

 

Doordat het proces zorgvuldig, objectief en transparant is, zijn de resultaten verbluffend: in verreweg de meeste gevallen verbetert de communicatie en het functioneren en kan de medewerker worden behouden.


 

Tech and Touch

Aan de hand van de digitale tool voeren de leidinggevende en de medewerker samen een stappenplan uit. Iedere stap beschrijft in simpele taal wat van hen wordt verwacht. Moeilijke vragen zijn voorzien van uitleg. Voor een goed resultaat is het van groot belang dat de relatie tussen leidinggevende en medewerker gedurende het proces niet verstoord raakt en waar mogelijk  verbetert. Daarom wordt elke stap in een fysieke bijeenkomst van leidinggevende en werknemer besproken. De belangrijke menselijke "touch" blijft daardoor aanwezig. Tijdens of na deze gesprekken legt de leidinggevende het besprokene vast en controleert de medewerker of dit juist is. Over elke vastlegging moet overeenstemming worden bereikt voordat naar de volgende stap kan worden gegaan.

Hybrid coaching

Zowel de leidinggevende als de medewerker worden extern begeleid. Dit begint met een intakegesprek waarin hen de Mprove.work-methode wordt uitgelegd. Ook worden zij op de te voeren gesprekken voorbereid. De coaching zal naar gelang de behoefte en mogelijkheden via (video)telefoon, langs elektronische weg of in een fysieke ontmoeting plaatsvinden.            

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Mijn Baan

Stichting Mijn Baan is opgericht om onafhankelijke begeleiding van de medewerker te waarborgen. De begeleiding is uitsluitend gericht op het belang van de ontwikkeling en van de loopbaan van de medewerker. De trainers/coaches van Stichting Mijn Baan zijn getraind in de Mprove.work methode.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toegang, data en veiligheid

Toegang is alleen mogelijk voor geauthenticeerde gebruikers, waarbij gebruik wordt gemaakt van veilige inlogcodes. Alle gegevens die u invoert worden versleuteld verstuurd naar een beveiligde server. Bedrijfsgegevens en privacy gevoelige informatie van de medewerker staan opgeslagen in Nederland. Daarbij wordt voldaan aan de strenge wet- & regelgeving op dit gebied. Mprove.work is op desktop, tablet en smartphone te gebruiken. 

Up to date

De inhoud van het systeem wordt voortdurend bijgewerkt door onze specialisten. U heeft geen updates te installeren, het updaten gebeurt automatisch.

Af en toe is wel een update van de app Mprove.work op uw smartphone nodig. Dit kan kosteloos via de Apple store of in de Google Play store.

 

Transparant

De medewerker heeft een eigen inlogmogelijkheid waarmee hij op elk moment volledige toegang heeft tot alle informatie uit het stappenplan Hij kan zo op elk moment zien wat de gemaakte afspraken zijn en wat de status van de uitvoering is. Mprove.work is dus volledig transparant.

 

 

 

Contact

Wilt u nadere informatie of een presentatie van Mprove.work voor uw organisatie, mail dan naar:
info@mprove.work of bel naar 0651805504.

 

 

 

Tarieven

Het tarief voor het gebruik van Mprove.work is inclusief het gebruik van de digitale tool met updates en inclusief de coaches voor de leidinggevende en de medewerker gedurende het hele traject. U kunt kiezen voor een tarief per traject of een tarief per maand totdat het verbetertraject is afgerond. Dit duurt normaal 5 tot 7 maanden.

 

Mprove.work passend in duurzaam en innovatief personeelsbeleid

GGZ-zorgverlener Arkin (4.300 werknemers) heeft innovatie hoog in het vaandel staan. Voor betere benutting van de talenten van medewerkers wordt nu ook Mprove.work ingezet als onderdeel van duurzaam innovatief personeelsbeleid. Ongewenste kosten van uitstroom worden daardoor bovendien beperkt. 

publicatie in FD Katern Analyse, april 2020

Aandachtspunten voor gebruik van Mprove.work in uw organisatie

Draagvlak bij bestuur/directie

Voor het gebruik van Mprove.work is essentieel dat dit door het bestuur/de directie van de organisatie wordt onderschreven en dat het wordt toegepast in alle situaties waarin structureel onvoldoende functioneren dreigt.

Protocol

Het hanteren van een protocol voor onvoldoende functioneren wordt sterk aanbevolen. In het protocol wordt gedefinieerd wat dreigend structureel onvoldoende functioneren is en dat dan een verbeterplan wordt gestart. De objectiviteit en de afwezigheid van willekeur worden daarmee onderstreept. 

Medezeggenschapstraject

Een regeling op het gebied van prestatieverbetering en -beoordeling valt onder de reikwijdte van de Wet op de Ondernemingsraden. Bij voorgenomen toepassing van Mprove.work voor de hele organisatie is het vragen van instemming aan de ondernemingsraad aan te raden.

Presentatie van Mprove.work aan HR, management en medewerkers

Door middel van presentaties aan management, HR en medewerkers vindt de introductie van Mprove.work binnen de organisatie plaats. Voor het gebruik van de tool is vaardigheid nodig op het gebied van gesprekstechniek en van SMART formuleren. Mprove.work coacht daarin zowel de leidinggevende als de medewerker.

FAQ

Bekijk hier de meestgestelde vragen over Mprove.work. Klik op een vraag om het antwoord te zien.

Hoe weet ik hoe ik met Mprove.work moet werken?

Alvorens met Mprove.work aan de slag te gaan vindt zowel met de leidinggevende als met de medewerker een intakegesprek gehouden. Hierin wordt de Mprove.work methode uitgelegd en wordt de werking van de digitale tool uitgelegd.

Hoe is Mprove.work technisch toegankelijk?

Mprove.work werkt als webapplicatie en als app in the cloud en is met een persoonlijke inlogcode toegankelijk.

Op welke apparaten werkt Mprove.work?

Mprove.work werkt op elke computer en tablet met internetverbinding. Ook op een smartphone werkt Mprove.work. De webapplicatie is in alle gangbare browsers te gebruiken. Voor de iPhone kunnen alle modellen worden gebruikt met de meest recente versie van iOS. Voor Android apparaten is Android 4.4 of hoger vereist.

In welke situaties kan Mprove worden toegepast?

Mprove.work kan worden toegepast als een medewerker dreigt structureel niet aan de gestelde functie-eisen te voldoen en zonder de vereiste verbetering niet in zijn functie kan worden gehandhaafd.

Voor welke organisaties is Mprove.work geschikt?

Mprove.work is geschikt voor alle organisaties, zowel voor grote als voor kleine; zowel voor profit als non-profit.

Ziet een verbeterplan van Mprove.work er voor elke medewerker hetzelfde uit?

Elk verbeterplan is anders. Soms blijkt een verbeterplan niet eens nodig. Gedurende het Mprove.work stappenplan worden de verbeterdoelen en de wijze waarop deze worden gerealiseerd steeds individueel bepaald. Dit kan in alle gevallen anders zijn.

Hoe lang duurt het verbetertraject?

De duur van een verbetertraject is afhankelijk van de aard en hoeveelheid van de verbeterdoelen en van de route die wordt gekozen om de doelen te bereiken. Doorgaans is dit 5 tot 7 maanden. Verder kan het nodig zijn het verbeterplan te verlengen als het traject wordt onderbroken door ziekte, lange vakantie of ander verlof.

Kan het verbetertraject ook korter dan 6 maanden duren?

Ja. Soms brengt de aard van het verbeterdoel met zich mee dat het doel in (veel) kortere tijd moet worden bereikt. Ook kan het zijn dat het verbeterplan moet worden afgebroken omdat de leidinggevende en de medewerker het ook na inschakeling of raadpleging van derden niet eens kunnen worden, ook niet na een bedenktijd. Mprove.work doet er uiteraard alles aan om dit te vermijden. Een andere mogelijkheid is dat een medewerker voor een andere functie heeft gekozen.

Hoe transparant is Mprove.work voor de medewerker?

De medewerker heeft een eigen inlogmogelijkheid waardoor hij steeds volledige toegang heeft tot het stappenplan. Hij kan zo net als de leidinggevende op elk moment alle gespreksverslagen zien en wat de gemaakte afspraken zijn en wat de status van de uitvoering ervan is.

Wat is de rol van HR bij het gebruik van Mprove.work?

HR speelt een cruciale rol. Mprove.work is een extra instrument dat aangeboden kan worden ter ondersteuning van leidinggevende en medewerker in een lastige functioneringssituatie. De HR-professional ondersteunt bij de afweging Mprove.work in te zetten. Door de inzet van externe coaches kan de HR-professional zich blijven richten op de regie en de samenhang met andere zaken bewaken.  Met een eigen inlegmogelijkheid kan de HR-professional altijd kijken wat de status is. Gedurende het stappenplan kunnen er vragen rijzen waarvoor HR kan worden geraadpleegd, zoals over de functiebeschrijving, over de mogelijkheden van het volgen van opleidingen en trainingen en over eventueel beschikbare andere functies. Daarnaast kunnen zowel de leidinggevende als de medewerker contact met HR houden over allerlei zaken, dus ook over het verbeterplan. HR voorkomt zo verstrikt te raken in belangen die bij functioneringskwesties kunnen spelen. 

Zijn mijn gegevens veilig?

Alle gegevens die worden ingevoerd worden versleuteld verstuurd naar een beveiligde server. De hosting wordt verzorgd door een gespecialiseerd Nederlands bedrijf, zodat persoonsgegevens ten volle worden beschermd conform de Europese privacy regels. Om gegevensverlies te voorkomen wordt geen informatie op de computer, tablet of smartphone van de medewerker of leidinggevende opgeslagen. Toegang is alleen mogelijk voor geauthenticeerde gebruikers, waarbij gebruik van sterke wachtwoorden is vereist. Uiterlijk 3 maanden na het beëindigen van het stappenplan worden de gegevens van de server verwijderd. 

Kan Mprove.work worden gebruikt in combinatie met mijn huidige bedrijfssoftware?

Mprove.work is zonder verdere software zelfstandig te gebruiken; er is geen specifieke andere software voor nodig. Mprove.work kan dus steeds worden gebruikt via een internetbrowser als een internetverbinding aanwezig is. Er kan een API worden geleverd om Mprove.work te koppelen aan de eigen bedrijfssoftware. Vanwege de grote privacy gevoeligheid van de in de tool in te voeren gegevens en vanwege het feit dat externen (medewerkers van Mprove.work en coaches van Stichting Mijn Baan) met toestemming van de betrokkenen toegang tot het systeem kunnen krijgen, wordt geadviseerd Mprove.work niet aan het eigen systeem te koppelen.

Welke ondersteuning krijg ik bij het gebruik van Mprove.work?

Het Mprove.work-team helpt de leidinggevende bij de uitvoering van elke stap en helpt bij de voorbereiding van de gesprekken en bij het opstellen van de gespreksverslagen en het formuleren van de verbeterdoelen en andere afspraken die de leidinggevende in de gesprekken met de werknemer maakt. Daarnaast bewaakt het Mprove.work-team de voortgang.

 

Bestaat er ook al een Engelstalige versie van Mprove.work?

Ja. Er is ook een Engelstalige versie van Mprove.work. Bij het openen van een nieuw traject kan de keuze worden gemaakt tussen beide talen.

Wat kost Mprove.work?

Er zijn diverse financiële afspraken mogelijk. Zo is een vast bedrag per volledig verbetertraject mogelijk, maar ook een vast bedrag per maand per traject. Ook andere arrangementen zijn bespreekbaar. Neem voor meer informatie contact op met het Mprove.work-team.

Is het mogelijk om alleen de digitale tool te gebruiken zonder de begeleiding?

Nee, Mprove.work werkt alleen goed met begeleiding van de betrokkenen volgens de Mprove.work-methode. De digitale tool wordt daarom niet zonder deze begeleiding beschikbaar gesteld.

Kan ik Mprove.work eerst vrijblijvend uitproberen?

Ja. Probeer Mprove.work zelf en ontdek welke resultaten ermee voor uw organisatie kunnen worden bereikt. Daarna besluit u of voor bredere toepassing kiest. Neem voor het doen van een pilot contact op met het Mprove.work-team voor de voorwaarden.

Download nu!

Heeft u van ons een inlogcode gekregen? Download dan hier de app voor iPhone of Android.

 

Contact

Mprove.work is een product van De Verbeterfabriek B.V.  KvK 76505553

De Verbeterfabriek B.V.
Gunninglaan 2
7314 NG Apeldoorn 

+31 (0)6 51 80 55 04
info@mprove.work of
ge.lieshout@mprove.work